Algemene Voorwaarden

Algemeen

CJB, Adviseurs voor Assurantieondernemers, een handelsnaam van C.J. Medeiros da Palma Barão B.V., is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming die zich ten doel stelt op te treden als adviseur voor ondernemers en ondernemingen die werkzaam zijn in de assurantiebranche en te komen tot kwalitatieve adviezen waardoor deze ondernemers, c.q. ondernemingen, in staat worden gesteld objectieve beleidskeuzes te maken. Voor de leesbaarheid wordt CJB, Adviseurs voor Assurantieondernemers hierna aangeduid als CJB. Opdrachtgever en CJB zullen gezamenlijk ook worden aangeduid als Partijen.

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Opdrachtgever; iedere (rechts)persoon, die met CJB een Overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens eigenaar, vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), dochter-, zuster-, moeder- en op andere wijze gelieerde onderneming(en), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en). Voor Opdrachtgever – c.q. Opdrachtgeefster – kan in de vervolgtekst ook (ver)koper, c.q. (ver)koopster worden gelezen;
 • Opdrachtnemer; CJB, gevestigd; Westende 8, 2631 EW Nootdorp, bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 57512302, met als BTW-nummer NL 852.613.805.B01;
 • Werkzaamheden; werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven inzake bemiddeling en/of advisering in geval van (ver)Koop of Waardebepaling van een Assurantieonderneming c.q. Assurantieportefeuille, alle overige werkzaamheden – onder andere begeleiding, faillissementen, distributievraagstukken, samenwerking en outsourcing, fusiebegeleiding, bedrijfsadvisering, verhuur van Assurantieportefeuilles, conflictbemiddeling, mediation, advies bij de financiering van Assurantieportefeuilles, het geven van lezingen, spreekbeurten, presentaties en projecten – waartoe opdracht is gegeven, of die door CJB uit andere hoofde, direct verband houdend met de Opdracht, worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de Opdrachtbevestiging;
 • Bescheiden; alle door Opdrachtgever aan CJB ter beschikking gestelde zaken, waaronder (digitale) documenten of informatiedragers en ook alle in het kader van de uitvoering van deze Opdracht door CJB vervaardigde zaken zoals (digitale) documenten of informatiedragers.

 

Toepasselijkheid

Opdrachtgever heeft de Algemene Voorwaarden geaccepteerd door middel van een door Opdrachtgever ondertekende Opdracht. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle aanbiedingen en rechtsverhoudingen tussen CJB en Opdrachtgever, met uitzondering van voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze voorwaarden uitsluiten of beperken en onder voorbehoud van wijzigingen in deze voorwaarden, welke door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of aanvullende Opdrachten met Opdrachtgever. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van CJB, maar ook ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering door CJB van enige Opdracht zijn ingeschakeld. Alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de Algemene Voorwaarden. De door Opdrachtgever gebruikte eigen voorwaarden blijven onverminderd van kracht voor zover niet in strijd met de Algemene Voorwaarden. In dat geval zullen de Algemene Voorwaarden altijd voorrang hebben, zelfs als anderszins bij voorrang bedongen is.

 

Aanbiedingen

Alle door CJB gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele informatie, begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven altijd eigendom van CJB en moeten op eerste verzoek franco worden teruggezonden. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht CJB niet tot acceptatie van een Opdracht.

 

Overeenkomst

Een Overeenkomst met CJB komt eerst dán tot stand nadat CJB een schriftelijke Opdracht heeft ontvangen. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen per omgaande schriftelijk heeft geprotesteerd. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzingen, binden CJB slechts als deze – door CJB – schriftelijk zijn bevestigd aan Opdrachtgever. Elke Overeenkomst wordt van de kant van CJB aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever – uitsluitende ter beoordeling van CJB – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Opdrachten van Opdrachtgever worden aangegaan voor een in de Opdracht nader te bepalen periode.

 

Verplichtingen CJB

Bij het aanvaarden van een Opdracht verbindt CJB zich de belangen van Opdrachtgever naar eer, waarheid, goeder trouw, beste kennis, kunnen en wetenschap en met de nodige voortvarendheid te behartigen. CJB informeert Opdrachtgever regelmatig over de voortgang. CJB zal geen controle op de juistheid of volledigheid van de aangeleverde informatie uitvoeren. Ook op eventueel aangeleverd cijfermateriaal wordt geen accountantscontrole toegepast. CJB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, de redelijkheid, de volledigheid, de interpretatie of de uitkomst van verwachtingen gebaseerd op de aangereikte informatie. Alle correspondentie van een Opdracht zal door CJB worden gedocumenteerd en gearchiveerd.

 

Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden tijdig en correct alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar het oordeel van CJB nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht. CJB gaat er daarbij van uit dat Opdrachtgever over zodanige kennis en/of deskundige medewerker(s) en of adviseurs beschikt, dat hij de uitkomst van een Opdracht op een juiste wijze kan interpreteren. Het is Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Opdracht niet toegestaan buiten CJB om activiteiten te ontplooien die de werkzaamheden kunnen belemmeren, noch zelfstandig gesprekken of onderhandelingen te voeren en of Overeenkomsten te sluiten, tenzij Opdrachtgever en CJB zulks nader schriftelijk overeenkomen. Wordt Opdrachtgever rechtstreeks benaderd door (ver)koper, dan zal Opdrachtgever CJB daarvan direct in kennis stellen. Indien Opdrachtgever nadat een Overeenkomst – hetzij mondeling, hetzij schriftelijk – tot stand is gekomen en deze wenst te annuleren, dan wordt 100% van het begrote Honorarium als annuleringskosten in rekening gebracht. Één en ander onverminderd – indien van toepassing – het recht van CJB op volledige schadevergoeding. Mocht een Opdrachtgever – nadat de contacten c.q. gesprekken met de door CJB aangedragen potentiële Kopers zijn gestaakt – binnen drie jaar alsnog tot een Aan- of Verkooptransactie overgaan met door CJB aangedragen potentiële Kopers, dan zal CJB bij Opdrachtgever alsnog 100% van het begrote Honorarium in rekening brengen. Alle correspondentie en communicatie dient te verlopen via CJB, Postbus 56, 2630 AB Nootdorp, mobiel +31 653333841 en e-mail info@ciscobarao.nl.

 

Externe adviseurs

CJB kan Opdrachtgever adviseren dat het nuttig of noodzakelijk is dat Opdrachtgever één of meerdere derde Partijen inhuurt (bijvoorbeeld juristen adviseurs, fiscalisten of accountants) om diensten te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. De kosten van dergelijke derden zijn – na overleg met Opdrachtgever – voor rekening van Opdrachtgever en dienen rechtstreeks door Opdrachtgever aan de externe adviseur te worden betaald. CJB is nimmer aansprakelijk voor adviezen, fouten, tekortkomingen, gedragingen en/of nalatigheid door externe adviseurs.

 

Wijzigingen, correcties en aanvullende dienstverlening

In geval Opdrachtgever wijzigingen en/of correcties in de oorspronkelijke Opdracht of de uitvoering daarvan wenst, is hij verplicht CJB als eerste deze wijzigingen te laten uitvoeren. Wijzigingen en/of correcties in de oorspronkelijke Opdracht, van welke aard dan ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten en/of meer aan werkzaamheden veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door hem tijdig en schriftelijk aan CJB ter kennis zijn gebracht. De wijzigingen behoeven de schriftelijke instemming van CJB. Op verzoek van Opdrachtgever aangebrachte aanvullingen of wijzigingen van een Opdracht met de uitvoering waarvan reeds een begin is gemaakt, zullen afzonderlijk tegen uurtarief in rekening worden gebracht. Wijzigingen en/of correcties kunnen tot gevolg hebben dat de opgegeven of overeengekomen tijd voor de uitvoering van de Opdracht door CJB wordt overschreden. In dat geval valt de overschrijding buiten de verantwoordelijkheid van CJB. Als, na afronding van een Opdracht, bij Opdrachtgever behoefte bestaat aan aanvullende dienstverlening, dan is hiervoor een nieuwe Opdracht door Opdrachtgever vereist.

 

Geheimhouding

CJB is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval CJB voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang is. Tenzij daartoe door CJB voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van CJB, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er ook voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. CJB zal haar verplichtingen op grond van dit artikel ook opleggen aan door haar ingeschakelde derden. CJB verplicht zich in het proces eenieder die informatie ontvangt een doorlopende of individuele geheimhoudingsovereenkomst te laten ondertekenen.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

CJB verzamelt gegevens over haar Opdrachtgever om een Overeenkomst uit te voeren die met haar Opdrachtgever is gesloten. Met uitzondering van voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is CJB – tenzij daartoe wettelijk verplicht – niet gerechtigd de informatie – die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. CJB verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een Overeenkomst én dan nog uitsluitend pas ná goedkeuring van Opdrachtgever. De uit de Quickscan van CJB verkregen informatie wordt door CJB als verwerker en eindverantwoordelijke digitaal vastgelegd, door middel van een virusscanner en een firewall beveiligd en zal – onder voorbehoud van de Opdracht, de Quickscan en de eventuele Koop- en Leveringsovereenkomst of Waardebepaling – na afronding van de Opdracht door CJB worden vernietigd. Alle door CJB vastgelegde informatie is gedurende de uitvoering van de Opdracht op verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen door Opdrachtgever. Opdrachtgever kan daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ciscobarao.nl. Na afronding van een Opdracht zal Opdrachtgever worden opgenomen in het digitale referentieregister van CJB op barao.nl. CJB neemt de bescherming van de gegevens van haar Opdrachtgever serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een Opdrachtgever de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan Opdrachtgever contact opnemen met CJB via info@ciscobarao.nl.

 

Intellectueel eigendom

Als op begrotingen, plannen, rekenmodellen, teksten, internetcontent, onderzoeksmodellen of andere bescheiden en/of producties van CJB een intellectueel eigendomsrecht in de zin van de wet rust, dan komt haar dit recht onverminderd toe. Opdrachtgever garandeert CJB steeds dat het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, CJB niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart Opdrachtgever CJB volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden tegenover hem geldend zouden mogen maken wegens schending van deze garantie. Alle door CJB verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Het verspreiden ervan aan derden is slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring van CJB.

 

Einde en leveringstermijn Opdracht

De Opdracht en de daaraan verbonden dienstverlening van CJB eindigt formeel in ieder geval na het ondertekenen van de (ver)Koopovereenkomst, het afgeven van de (indicatieve) Waardebepaling of het anderszins afronden van de Opdracht van Opdrachtgever. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen is overeengekomen. De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij CJB de Overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een haar ná afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk door Opdrachtgever aangezegde redelijke termijn.

 

Opschortingsrecht

CJB is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

Ontbinding

Een Opdrachtgever die uit kracht van de wet of van de Algemene Voorwaarden de op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daardoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking, verkoop of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf of CJB kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan CJB werkzaamheden (moeten) verricht(en), of in geval de Opdracht door omstandigheden die aan de Opdrachtgever zijn toe te rekenen – bijvoorbeeld; geen of onjuiste informatie, geen medewerking verlenen aan de uitvoering van de Opdracht, etc. – niet kan worden uitgevoerd, dan heeft CJB – door het enkel plaatsvinden van een van deze omstandigheden – het recht de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat daarvoor enige rechterlijke tussenkomst verreist zal zijn. In dat geval zal het gestelde in artikel 21, Procedure bij niet tijdige betaling, van kracht zijn. Indien CJB de Overeenkomst door ontbinding beëindigt, dan zal zij Opdrachtgever mededelen welke redenen hieraan ten grondslag liggen.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Bij faillissement of conservatoir beslag is geen sprake van overmacht. Als naar het oordeel van CJB tijdelijke overmacht zal zijn, heeft CJB het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten. Een en ander tot dat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van CJB de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. CJB is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Als CJB haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat CJB alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

Reclames

Reclames worden door CJB slechts in behandeling genomen als zij CJB binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door CJB in behandeling genomen. Indien de reclame door CJB gegrond wordt bevonden, dan is CJB uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van Opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

 

Aansprakelijkheid

Alle directe schade van welke aard dan ook, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is gedekt onder de werking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CJB, gesloten bij Schouten Insurance onder polisnummer 25967. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door CJB, is deze nimmer aansprakelijk. De Opdrachtgever is gehouden CJB ter zake te vrijwaren. CJB heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. CJB is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens digitale verzending of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, CJB of derden. Opdrachtgever vrijwaart CJB tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. De werking van artikel 7:404 BW – bepaalde persoon bedoeld als uitvoerder van de Opdracht – en van artikel 7:407 lid 2 BW – hoofdelijke aansprakelijkheid indien de Opdracht aan twee of meer personen wordt gegeven – wordt uitgesloten.

 

Conversie, strijdigheid en partiële nietigheid

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In het geval de Algemene Voorwaarden, de Opdrachtbevestiging CJB, de Bemiddelings- en Geheimhoudingsovereenkomst CJB of de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars (BBOB) onderling strijdige bepalingen bevatten, dan gelden de in de Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden. Indien een bepaling uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Opdracht gestalte wordt gegeven.

 

Honorarium

Alle zinsneden in deze Algemene Voorwaarden die – in de ruimste zin van het woord – betrekking hebbende op het Honorarium van CJB en andere kosten, dienen als zodanig te worden geïnterpreteerd. Het Honorarium wordt berekend over de bruto Koopsom, d.w.z. de Aankoopsom zonder inhouding van eventuele schulden, kortingen, deelbetalingen, (achtergestelde) leningen, negatief kapitaal, inhoudingen, reserveringen, latenties, terugboekingen, pro-forma zaken of anderszins of indien van toepassing, de som van de gegarandeerde en niet gegarandeerde termijnbetalingen of winstrechten. Tenzij anders vermeld in de separate Opdracht, wordt de verkoop van een Assurantieportefeuille of de aandelen van een vennootschap door CJB op no-cure-no-pay basis, kosten koper uitgevoerd en wordt het Honorarium van CJB uitsluitend aan koper gefactureerd. Met betrekking tot het Honorarium is CJB nimmer partij in onderhandelingen tussen kopers en verkopers, zelfs niet in het geval een koper het Honorarium van CJB betrekt in het biedingsproces.

 

CJB hanteert de volgende niet verrekenbare Honoraria, exclusief BTW:

 • Aan- en verkoop – 2,6% van de Koopsom*
 • Outsourcing – 5% van de Fee | eerste jaar*
 • Waardebepaling Assurantieportefeuille – € 1.499,00
 • Waardebepaling Besloten Vennootschap – € 3.499,00
 • Opstellen losse Koop- en Leveringsovereenkomst – € 3.499,00
 • Uurtarief overige dienstverlening – € 250,00 per uur
 • Uurtarief medewerkers – € 95,00 per uur
 • Reiskosten** – € 0,60 per kilometer

 

* Met een minimum van € 3.999,00

** In het geval van een buitenlandse Opdracht zijn, na goedkeuring van Opdrachtgever, naast de reiskosten ook de verblijfkosten voor rekening van Opdrachtgever

 

Facturering

De facturering voor het Honorarium van CJB vindt plaats als volgt:

 

 • Na het ondertekenen van een (ver)Koopovereenkomst
 • Na het afgeven van een (concept) Overeenkomst
 • Na het afgeven van een (concept) Waardebepaling
 • Maandelijks ingeval van overige dienstverlening
 • Na het anderszins afronden van een Opdracht
 • Er kan een voorschot in rekening worden gebracht
 • De verzending van de facturen geschiedt digitaal, op verzoek kan een fysieke factuur worden toegezonden

 

Betalingstermijn

Het Honorarium in het kader van een Aan-, dan wel Verkoopopdracht dient volledig – zonder inhouding, korting, deelbetaling of verrekening – op de datum van het ondertekenen van de (ver)Koopovereenkomst op de rekening van CJB te zijn bijgeschreven alvorens de (ver)Koopovereenkomst kan worden geformaliseerd. Voor alle overige vormen van dienstverlening geldt een betalingstermijn van maximaal 5 werkdagen. Alle betalingen dienen te geschieden door storting op of overmaking naar IBAN-nummer dat is vermeld op de factuur. De op deze rekening aangegeven valutadag is bepalend en wordt op die grond als dag van betaling aangemerkt. Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door CJB gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 

Procedure bij niet tijdige betaling

Om de dienstverlening op basis van no-cure-no-pay te kunnen blijven aanbieden, hanteert CJB een stringent incassobeleid, dat wil zeggen dat in geval van non-betaling bij een Aan-, dan wel Verkoopopdracht, de (ver)Koopovereenkomst niet kan worden geformaliseerd. Als bij overige diensteverlening de betaling van het Honorarium niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal CJB – op basis van de Algemene Voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling – de vordering uit handen geven. Alle door CJB hiervoor te maken (buiten)gerechtelijke-, invorderings-, incasso-, advocaat- en beslagkosten komen hierbij altijd voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zullen in ieder geval 5% van het begrote Honorarium bedragen, met een minimum van € 350,00, exclusief BTW, onverminderd het recht op volledige vergoeding van het Honorarium, plus schaden en interesten.

 

Gedragsregels BOBB en DCFA

Als lid van de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars (BBOB) en de Dutch Corporate Finance Association (DCFA) volgt CJB de gedragsregels van deze organisaties.

 

Toepasselijk recht, geschillen en domiciliekeuze

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Den Haag.

 

Tenslotte

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit twee pagina’s. Mocht er op één van deze pagina’s een (pen)wijziging zijn aangebracht, dan is deze alleen rechtsgeldig als deze is voorzien van een gedagtekende paraaf van Opdrachtgever én CJB

Scroll naar top