CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

Recent heeft CFD met het ministerie van Financiën gesproken over de evaluatie van het provisieverbod complex, de actieve transparantie op provisie schadeverzekeringen en de nazorg. 

Provisieverbod complexe producten
Dat het 'provisieverbod complex' politiek gezien niet meer kan worden teruggedraaid is algemeen bekend. CFD pleit daarom al enige tijd voor het in ieder geval aanpakken van de negatieve gevolgen van het verbod. Een van de belangrijkste negatieve gevolgen ervan is de volledige teloorgang van advies en bemiddeling voor de zogenaamde brengproducten, zoals pensioenplanning, vermogensopbouw, uitvaart, AOV, ORV, advies over aflosvrije hypotheken, oversluiten van dure of niet meer passende producten, etc.

In ons gesprek heeft het ministerie van Financiën bevestigd geïnteresseerd te zijn in die negatieve gevolgen ervan. Nadrukkelijk heeft het ministerie aangegeven dat zij veel belang hecht aan een gelijk speelveld. Afgesproken is dat CFD een discussiestuk maakt, dat wij vervolgens weer in een persoonlijk gesprek gaan behandelen.

CFD-voorzitter Edwin Herdink: 'We zijn positief gestemd met het feit dat het ministerie deze opening biedt. Er is bij andere stakeholders immers nauwelijks aandacht voor de ingrijpende negatieve effecten van het provisieverbod. En dat is jammer, want het raakt in de kern de toegevoegde waarde van onafhankelijk advies en de bescherming van consumenten tegen verkeerde productkeuzes"
   
Actieve transparantie schadeprovisie
"Ook over dit onderwerp bevestigt het ministerie het belang dat ze hecht aan een gelijk speelveld. Er is dus nog volop discussie over de wijze waarop (actieve) transparantie vormgegeven zou moeten worden", aldus voorzitter Herdink. Inmiddels hebben wij een uitnodiging ontvangen om begin mei in Den Haag met alle stakeholders hierover verder in gesprek te gaan.

CFD heeft tijdens het gesprek met het ministerie nadrukkelijk gewezen op het feit dat een enkele focus op de inkomsten van het intermediair disproportieel is omdat ook de verzekeraar een marge heeft op haar producten. Doordat verzekeraars bijvoorbeeld via direct writers ver onder de netto prijs van een intermediair kunnen werken, ondanks de bekende zeer hoge kosten voor reclame en affiliatevergoedingen, moet de marge van de verzekeraar wel zo'n 30 tot 50% zijn.

Daarnaast heeft CFD aangegeven dat transparantie ook betekent, dat consumenten gewezen moeten worden op zaken als het schadeprofiel van verzekeraars, hun houding bij vergoedingen van contra expertisekosten, het aantal (deels) afgewezen schades, de ontbrekende rechten van consumenten bij execution only versus onafhankelijk advies, etc. Zonder die elementen mee te nemen is actieve transparantie op alleen de provisie van het intermediair marktverstorend en daarmee zeer onwenselijk.

Toegang onafhankelijk advies
Herdink: "We hebben ook op de man af gevraagd of het ministerie van Financiën een toegankelijk en fijnmazig netwerk van onafhankelijk financieel - en schadeadviseurs wel belangrijk vindt. Dit is positief bevestigd, maar het ministerie wijst echter nadrukkelijk op het feit, dat de consument vrij moet kunnen kiezen uit de diverse distributiekanalen. Hiermee bevestigt ze dat execution only een blijvertje is, maar wel op basis van een gelijk speelveld".

We zijn content met deze uitspraak, zeker in het licht van een recente uitspraak van criticaster Erica Verdegaal in de media, waarin ze stelt dat ze soms het idee heeft dat de AFM intermediairs liever kwijt is dan rijk.
  
Integrale transparantie?
Tijdens het gesprek met het ministerie is verder naar voren gekomen, dat het mogelijk is dat voor particuliere en zakelijke verzekeringen andere transparantieregels zouden kunnen gaan gelden. Transparantie is nog volop onderwerp van gesprek en in de bijeenkomst van begin mei verwachten we hier voor onze achterban meer duidelijkheid over te krijgen.
  
Nazorg en postcontractuele zorgplicht
Tenslotte heeft CFD aandacht gevraagd voor de discussie over de contractuele zorgplicht en de commerciële nazorg. Er zijn verhitte discussies in de media wat nu onder de wettelijke zorgplicht valt en wat behoort tot commerciële nazorg. Het laatste is een activiteit waarvoor een consument betaalt, al dan niet deels op basis van doorlopende inkomsten op producten. 

Deze discussie is nu nog actueler geworden, nu de minister van Financiën ook de doorlopende provisie uit de eerbiedigende werking tegen het licht wil houden. 

Met het ministerie is besproken dat CFD ook hier nadrukkelijk in betrokken wil worden en ook voorstellen wil kunnen doen om de nazorg op financiële producten beter te kunnen borgen voor zowel intermediair als consument.

Met de introductie van de CFD-nazorgmodule heeft CFD al een belangrijke eerste stap gezet om het intermediair en haar klanten hierin verder te ondersteunen.


Einde persbericht.